Bli en läsare: lärarhandledning

AV: Örtendal, Maj J

Beskrivning:

Lärarhandledning till ”Bli en läsare – med läsinlärning i 7 steg”. Handledningen ingår i läromedelspaketet ”Bli en läsare – med läsinlärning i 7 steg”. I lärarhandledningen innehåller en genomgång av grunderna i metoden Läsinlärning i 7 steg, utvecklad av Maj J Örtendal. Handledningen innehåller också noggranna beskrivningar av hur läromedlets olika delar används. ”Bli en läsare – med läsinlärning i 7 steg”, är ett nytt heltäckande läsinlärningsmaterial riktat till äldre elever tex: • Elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra i inlärningssvårigheter. • Elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux. • Sfi- undervisning Det är ett redskap för att utveckla läsförmågan till läsning med bra flyt och god läsförståelse. Läsmaterialet behandlar enbart ljudenlig läsning förutom frekventa småord. Fokus sätts på såväl en mycket strukturerad träning på sambandet språkljud och bokstavstecken som en mycket strukturerad avkodningsträning – från högläsning och förståelse av enstaka ord med 2-3 ljud till läsning och förståelse av längre texter. Inlärningen förstärks genom skrivövningarna och datorövningarna. Grundidén är att man tränar fonemisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. De 7 stegen är: Steg 1 – Ljudsegmentering Steg 2 – Ljudsyntes Steg 3 – Bygga/skriva orden Steg 4 – Läsa orden Steg 5 – Samtala om ordens betydelse Steg 6 – Upprepad läsning Steg 7 - Hemuppgift Arbetsgången i Bli en läsare stämmer väl överens med slutsatser i SBU: s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport ”Dyslexi hos barn och ungdomar”. En av slutsatserna är följande: Citat – Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet). Bli en läsare består av följande material: • Läseböcker och skrivböcker på tre nivåer (1 ex. av varje bok) • Lärarhandledning med anvisningar till alla sidor i läseböcker och skrivböcker • Kopieringsunderlag • Markörkort och bokstavskort • Datorövningar – sex program A – F A – Sambandet språkljud och bokstavstecken B – Fonologisk träning i fyra steg C – Två slags vokalljud D – Träning med flashcard-metoden E – Ljudförväxlingar F – Läsflyt genom upprepad läsning