Utveckling av de språkliga funktionerna - tal, läsning, skrivning

AV: Hagnäs, Siw

Beskrivning:

Siw Hagnäs beskriver här den teoretiska bakgrunden till Anna-modellen. ANNA-modellen utveckladesmedi syftet att öka den språkliga förmågan och göra läsning tillgänglig för alla. Detta arbetssätt med språket som bas vid läsinlärning menar Siw Hagnäs är den säkraste vägen till läsförståelse. Läsning och skrivning är liksom tal språkliga funktioner, som vi använder när vi kommunicerar. När barnen börjar skolan har de som regel en spontan lust att lära sig läsa. Siw Hagnäs beskriver att ”målet med all träning i språklekar, spelvarianter och dramatisering är att utveckla talet på ett sådant sätt att läsning och skrivning blir en naturlig fortsättning och att samtliga språkliga funktioner utvecklas mera” Det är angeläget att hålla kvar denna lust till läsning och det gör man genom att göra läsning lättillgängligt för dem. Eftersom ANNA-texterna utgår från för barnen kända begrepp och hela talade uttryck, blir läsningen redan från början upplevelseläsning. Detta stimulerar barnen till att själva producera texter och uppskatta skönlitterära böcker. För att pedagoger ska kunna möta olikheter behövs en mångfald av läsläror. ANNA-metoden är en språkmodell som ringar in helheten dvs språklig träning ,uppbyggnad av ord och begrepp samt läs- och skrivträning som sker parallellt. Modellen används främst på elever som har visat någon försening eller svårighet i tal- och språkutvecklingen, eller på barn med annat modersmål än svenska, men arbetssättet används även som helklassundervisning